top of page

algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Club Content (KBO nummer 0820.787.076), hierna “Club Content”. Afwijkende bepalingen op documenten van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Club Content bevestigd.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST & INSPANNINGSVERBINTENIS

2.1 Een overeenkomst met Club Content wordt geacht tot stand te zijn gekomen bij de schriftelijke bevestiging door de klant van een offerte van Club Content.

2.2 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde informatie.

2.3 Extra diensten of wijzigingen worden gefactureerd volgens het op dat moment geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 3. BESTELLING

3.1 Een bestelling bindt de klant aan onze algemene voorwaarden en wordt pas definitief na schriftelijke bevestiging door Club Content.

3.2 Wie namens een derde bestelt, is verantwoordelijk voor de betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 4. ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST EN/OF BESTELLING

4.1 Annulering is mogelijk zolang Club Content haar activiteiten nog niet heeft gestart, tegen betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100 EUR.

4.2 Overeenkomsten met een maandelijks terugkerend bedrag hebben een initiële duur van twaalf maanden en worden daarna elke zes maanden verlengd. Opzegging is mogelijk tot één maand voor het einde van de lopende periode.

4.3 In geval van faillissement van een van de partijen wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Reeds geleverde diensten blijven echter betaalbaar.

 

ARTIKEL 5. TIMING & LEVERING

5.1 De verbintenissen aangegaan door Club Content betreffen inspannings-/middelenverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief. Dit wil zeggen dat de datum van levering slechts als aanwijzing wordt opgegeven, maar dat deze Club Content niet bindt. Vertraging in levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien klanten niet tijdig de benodigde input leveren conform de vooropgestelde timings, zullen de diensten worden uitgesteld. Een nieuwe planning wordt opgesteld op basis van de beschikbaarheid in de agenda van Club Content.

5.3 Huidige klanten die last-minute vragen stellen, worden niet noodzakelijkerwijs met voorrang behandeld. Club Content evalueert de haalbaarheid op het moment van de aanvraag en kan eventueel spoedkosten in rekening brengen. Er wordt een minimum van 24 uur gehanteerd voordat een last-minute verzoek ten vroegste kan worden uitgevoerd.

5.4 Klanten die na een periode van stilte verwachten dat de oorspronkelijk overeengekomen timings nog steeds gelden, hebben geen recht om dit te eisen. Indien een klant na 7 dagen niet heeft gereageerd op de laatste communicatiepoging, zal Club Content de werkzaamheden opschorten totdat er duidelijkheid is over de verdere aanpak van het project.

5.5 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de gevraagde input. Alleen dan kan Club Content kwaliteit en timing waarborgen.

5.6 Voor een succesvol project is het van cruciaal belang dat beide partijen actief samenwerken. De klant dient de nodige input en tools te leveren die Club Content opvraagt, binnen de vooropgestelde timings.

5.7 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID & RISICO

6.1 Club Content werkt voor bepaalde diensten samen met gespecialiseerde partners. De aansprakelijkheid van deze partners is op aanvraag beschikbaar. 6.2 Club Content is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door derden, tenzij deze onder haar directe controle vallen.

6.3 Club Content is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door externe systemen waarmee op verzoek van de klant koppelingen zijn gemaakt.

6.4 De klant vrijwaart Club Content tegen alle claims van derden als gevolg van inbreuken door de klant.

6.5 Diensten met betrekking tot websiteontwikkeling worden als voorlopig beschouwd zodra ze aan de klant worden aangeboden voor testen. Na 4 weken zonder feedback worden deze als definitief beschouwd.

6.6 Club Content's aansprakelijkheid is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de diensten of het factuurbedrag van de laatste maand van de overeenkomst. 6.7 Club Content is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of verlies van gegevens.

6.8 Alle vorderingen tegen Club Content vervallen na drie maanden.

6.9 Club Content is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van onvoldoende of onjuiste input van de klant.

6.10 Club Content is niet aansprakelijk voor het gebruik van door de klant geleverde of goedgekeurde foto's of lettertypes.

6.11 Goederen van de klant die zich bij Club Content bevinden, worden op risico van de klant bewaard.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Club Content is niet aansprakelijk bij overmacht, zoals stakingen, stroomstoringen, communicatiestoringen, pandemieën, enz.

7.2 De klant erkent dat een perfecte werking van een computerconfiguratie niet kan worden gegarandeerd en dat dit kan leiden tot gegevensverlies.

 

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Club Content ontwikkelde werken blijven eigendom van Club Content.
8.2 Werken ontwikkeld door de klant blijven eigendom van de klant.
8.3 Het concept van een website is niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
8.4 Club Content heeft het recht om haar naam te vermelden in verband met het resultaat van de opdracht.

ARTIKEL 9. BETALINGSMODALITEITEN

9.1 Alle facturen van Club Content zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
9.2 Bij niet-tijdige betaling zal Club Content de klant drie kosteloze herinneringen sturen. Indien de klant na deze drie herinneringen nog steeds niet heeft betaald, wordt een rente in rekening gebracht voor elke volgende herinnering, berekend per 14 dagen vertraging.
9.3 Indien de klant na de rentegevende herinneringen nog steeds in gebreke blijft, zal Club Content overgaan tot incassomaatregelen en eventuele juridische stappen. Alle kosten die hieruit voortvloeien, inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en advocaatkosten, zijn voor rekening van de klant.
9.4 Gedeeltelijke betaling van een factuur wordt beschouwd als aanvaarding van de gehele factuur.
 

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1 Klachten met betrekking tot de factuur moeten binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld aan Club Content. Klachten over geleverde diensten geven de klant niet het recht om betaling op te schorten.
10.2 Klachten of betwistingen met betrekking tot geleverde diensten moeten binnen 14 dagen na oplevering worden ingediend. Enkel bij gegronde redenen kan de klant aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling of, in overleg, een optimalisatie van de geleverde diensten.
 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN EN RECHTSMACHT

11.1 Partijen zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen.
11.2 Op alle overeenkomsten tussen Club Content en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen, tenzij partijen kiezen voor arbitrage via het Instituut voor Arbitrage.
 

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

bottom of page